Tuba Baykal

Doğum Yeri/ Tarihi:
ESKİŞEHİR / 1978

Mezun Olduğu Okul:

E-Posta Adresi:

Lisans Tıp Fakültesi Akdeniz Üniversitesi 1997-2001 Yüksek Lisans Tıp Fakültesi Akdeniz Üniversitesi 2001-2003Doktora/S.Yeterliiik/ Tıpta Uzmanlık Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Atatürk Üniversitesi 2004(Kasım}- 2010(Ocak)Tıpta uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı: Hemiplejik Omuz Ağrısı Tedavisinde Lokal Kortikosteroid Enjeksiyonu ve Fizik Tedavi Modalitelerİ Kombinasyonunun, Tek Başına Fizik Tedavi Modaliteleri İle Karşılaştırılması

Görevler:

DR. Araştırma görevlisi Tıp Fakültesi Atatürk Üniversitesi 2004{Kasım)- 2010(0cak)

DR. Araştırma görevlisi Batman Bölge Devlet Hastanesi 2010(Mart)-2011(Eylül)

Uzman Dr. Özel Batman Medical Park Hastanesi 2011-2014 Uzman Dr. Özel İsparta Hastanesi 2015 (Halen çalışmaktayım)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Türkiye Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Türkiye romatizma Araştırma ve Savaş Derneği

Yabancı Dil

İngilizceleri derece), Almanca (orta-ileri derece)

A.ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Al.Şenel

K,MelikoğluMA,BaykalT,MelikoğluM,AlpF,ErdalA,UğurM.MicroscopicPolyangiitisHistopathologic anyConfîrmedByLungBiopsyandRheumatoidArthritİsıAcase Report.Türk Fiz Tıp RehabDerg 2013 ;59,DOI: 10.4274/tftr.71676

A2.Tuba Bay kal, Kazım Şenel, Meltem A İkan Melikoğlu, Akm Erdal, Ham it Hakan Alp, Mahir Uğur. Melatonin Serum Levels in RheumatoidArthritis Türk Fiz Tıp RehabDerg 2013;59:42-4

A3.Baykal T, Şenel K, Alp F, Erdal A,Uğur M. Is there an associationbetvveen serum 25- hydroxyvitamin d concentrationsanddiseaseactivity in rheumatoidarthritis? BratislLekListy 2012;113(10):610-611

A4.BaykaI T, Şenel K, Levent A, Okur S, Melikoğlu MA, Erdal A, Uğur M. CerebralVasculitis in Henoch-SchönleinPurpura. Türk J PhysMedRehab 2012;58:XX

A5. Bay kal T, Baygutalp F, Şenel K, Levent A, Erdal A, Uğur M, Ozgocmen S. Spastİcparaparesisandsensorineuralhearingloss in a patientwithneurobrucellosis. Journal of BackandMusculoskeletalRehabüitation 25(2012)157-159

Aö.Senel K, Baykal T, Okur S, Melikoğlu MA, Melikoğlu M, Uğur M.

DermatomyositisAssociatedWithBreastCancer: A Case Report andRevıew of theLiterature. Türk J PhysMedRehab 2012;58:246-8.

A7.SeneI K, Baykal T, Melikoğlu MA, Erdal A, Karatay S, Karakoc A, Uğur M. Serum melatonin levels İn ankylosingspondilitis: correlationwithdiseaseactivity. Rheumatology International 2011;31(l):61-63.

A8.Senel K, Baygutalp F, Baykal T, Erdal A, Uğur M. Melatonin levels in premenopausalwomenwİthfîbromyalgiasyndrome. RheumatoIInt. 2011 Dec 23.

A9.Senek K,MelikoğluMA,BaykalT,MeiikoğluM,ErdaIA,UğurM.ProtractedFebrileMyalgiaSyndrome in FamilialMediterraneanFever.Mod Rheumatol.2010 Aug;20(4):410-2.

Alö.Senel

K,MelikoğluMA,BaykaIT,MelİkoğIuM,ErdalA,UğurM.Behçet’sDiseaseAssociatedWithSubarachnoid HemorrhageDuetoîntracranialAneurysm.ActaRheumatol Port.2010 Jul-Sep;35(3):391-2.

All.Baykal T,ŞenelK.Thecomparison of theeffects of thecombination of physicaltherapymodaütiesandlocalcorticosteroidtherapyandalonephysicaltherapy in thepatientswithhemiplegicshoulderpain.TurkishJoumal of Geriatrics.(Basımda)

A12.Baykal T,SeferoğluB,KarsanO,KizİltuncA,SenelK.Antioxidantprofıle in patientswithcomplexregionalpainsyndrometype 1 .International Journal of RheumaticDiseases.(Basımda)

A13.Şenel

K,BaykalT,SeferogluB,BaygutalpF,UgurM.Circulatingvascularendothelialgrowthfactorconcentrations in patientswithpostmenopausaIosteoporosis.Archives of MedicalScience.(Basımda)

 

B .ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN (PROCEEDİNGS) BİLDİRİLER

Bl.Elif Umay Altaş, Tuba Baykal, Kazım Şenel.Serumtestosteronelevels in patientswithmaleosteoporosis. Osteoporoslnt (2013)24(Suppl 1):S87-S384,S100.

B2.Tuba Baykal,Elif Umay Altaş, Kazım Şenel.Associatioııbetween serum magnesumlevelsandosteoporosİs. Osteoporoslnt (2013) 24 (Suppl 1):S87-S384,S101.

B3.Elif Umay Altaş, Tuba Baykal, Kazım Şenel.Relationshipbetweenperipheralbloodcellcountsand BMD in postmenopausalwomen. Osteoporoslnt (2013) 24 (Suppl 1):S87-S384,S101.

B4.Tuba Baykal. Osteopoikilosisin theshoulder. Osteoporoslnt (2013) 24 (Suppl 1):S87-S384,S102.

B5.T.Baykal, Coexistence of

familialmediterraneanfeverandjuvenilankylosingspondylitis,Controversies in Rheumatology&Autoİmmunity,Aprİl 4-6 2013 BudapestHUNGARY (AbstractsBook).

B6.T.Baykal Osteopathyduetolowdosemethotrexateuse, Controversies in Rheumatology&Autoımmunıty, April 4-6 2013 Budapest, HUNGARY (AbstractsBook),

B7.T.Baykal, Bone mineral densitychanges in patîentswithrheumatoıdartritis, ControversiesmRheumatoIogy&Autoımmumty, April 4-6 2013 Budapest, HUNGARY (AbstractsBook).

B8.T.Baykal, Theeffect of diseaseactivityandduration on bone mineral density in patientswıthankylosingspondylitis, Controversies in Rheumatology&Autoimmunity, April 4-6 2013 Budapest, EfUNGARY (AbstractsBook).

B9.B.Seferoglu,TJ3aykal,E.U. Altas, K.Şenel,Trace element profile in

patientswithfibromyalgiasyndrome, Controversies in Rheumatology&Autoımmunıty, April 4-6 2013 Budapest, HUNGARY (AbstractsBook).

Blö.T.Baykal,B.Seferoglu,K.Senel, Serum 25-hydroxyvitamin D îevels in patientswithrestlesslegsyndrome, Controversies in Rheumatology&Autoimmunity, April 4-6 2013 Budapest, HUNGARY (AbstractsBook).

Bll.B.Seferoglu,TJBaykal,K.Senek Insuhn-IikegrowthfactorandgrowthhormoneÎevels in premenopausalwomenwithfibromyalgİasyndrome,, Controversies in Rheumatology&Autoimmunity, April 4-6 2013 Budapest, HUNGARY (AbstractsBook).

B12.Seferoglu B.BaykalT,SenelK.BorreliaBurgdorferİantibodies in

patientswİthfibromyalgiasyndrome.Controversies İn Rheumatology&Autoimmunity, April 4-6 2013 Budapest, HUNGARY (AbstractsBook).

B13.Baykal T, Şenel K, Baygutalp F, Seferoglu B, Uğur M, Askın S. Evaluation of circulatingnitricoxidelevels in patientswithcomplexregionalpainsyndrometype 1. EuropeanJournal of PhysicalandRehabilitationMedicine (abstactbook) Thessaloniki 28 May-1 June 2012; 181

B14.Şenel K, Seferoglu B, Baykal T, Baygutalp F, Askın S, Meîikoglu MA, Uğur M. Is there a ReIationshipBetweenCompIexRegionalPainSyndromeand Serum vitamin C Concentrations?

European Journal of PhysicalandRehabilitationMedicine (abstactbook) Thessaloniki 28 May-1 June 2012; 181

BîS.Senel K, Baykal T, Karsan O, Baygutalp F, Seferoglu B, Uğur M. Trace element levels in patientswithcomplexregionalpainsyndrometype 1. EuropeanJoumal of PhysİcalandRehabilİtationMedicine (abstactbook) Thessaloniki 28 May-1 June 2012; 180

B16.Şenel K, Şahin E, Uğur M, Baykal T, Erdal A, Meîikoglu MA. Therelationshİpbetweenosteoarthritisand vitamin D status in elderly.EuropeanCongress on OsteoporosisandOsteoarthritis 21-24 March 2012;182

B17.Baykal T, Seferoglu B, Şenel K. PseudotumorcerebriduetoBehcetDisease. Excelîence in Rheumatology (abstracts) Madrid, Spain, 25-28 January 2012;26

B18.Şenel K, SeferogluB,Baykal T, UgurM.Ischemıcstroke in a youngwomanduetoheterozygous C677T mutation of the MTHFR gene. EuropeanJoumal of PhysicalandRehabilitationMedicine (abstactbook) Thessaloniki 28 May-1 June 2012; 169-170.

B19.Kazım Şenel, Tuba Baykal, Fatih Baygutalp, Buminhan Seferoğlu, Akın Erdal, Mahir Uğur. Kompleks bölgesel ağrı sendromlu hastalarda serum 25-hidroksivitamin D düzeyleri. 23 .Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Türk FizRehabDerg2011:57 Özel Sayı sayfa 188.

B2Ö.Kazım Şenel, Orhan Karsan, Tuba Baykal, Mahir Uğur, Akın Erdal, Ahmet Kızıltunç. Kompleks bölgesel ağrı sendromlu hastalarda antioksidan profili. 23.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Türk FizRehabDerg2011:57 Özel Sayı sayfa 179.

B21.Tuba Baykal, KazimSenel, Ozhan Baykal, Akin Erdal, Mahir Uğur. Is there an associationbetween serum lipidprofîleand bone mineral density in postmenopausalwomen? Osteoporosislnt 201 l;22(supp 5):S697-S751,S708.

B22.Baykal T, Şenel K, Baykal O, Seferoglu B, Erdal A, Uğur M. Relationshipbetween vitamin B 12, folicacitand bone mineral density in postmenopausalosteoporosisOsteoporosİsint 2011;22(supp 5):S697-S751 ,S.709

B23.Baykaî T, Şenel K. Heterotopicossifıcationafterelbowtrauma. Osteoporosislnt 201 l;22(supp 5):S697-S751,S.736.

B24.Baykal T, Şenel K. Hipfractureduetoparkinson’sdisease. Osteoporosislnt 2011;22(supp 5):S697- S751,S.736.

B25.Baykal T, Şenel K. Effect of long-termhighdoseinhaledcorticosteroid on bone metabolism in thechronicobstructivepulmonarydisease. Osteoporosislnt 201 l;22(supp 5):S697-S751,S.737.

B26.Baykal T, Şenel K. Effect of long-termanticonvulsanttherapy on bone mineral densityand serum 25-hidroxyvitamin D level. Osteoporosislnt 201 l;22(supp 4):S561-S666, S652.

B27.Baykaî T, Baykal O, Şenel K. Bilateraltransientosteoporosis of thehipduringthelasttrimester of pregnancy. Osteoporosislnt 201 l;22(supp 4):S561-S666, S626.

B28.SeneI K, Alp F, Baykal T, Melikoglu, M, Erdal A, Uğur M. Preliminary study: is there a role of vitamin D İn Parkinson disease? Osteoporosis International. Volume:22 Supplement:l Pages: 167-167 Published:MAR 2011.

B29.Baykal T, Alp F, Uğur M, Erdal, A, Melikoglu M, Şenel K. Thecorrelatıonbetween serum vıtamm d levelsandparathyroıdhormoneanddıseaseactivity in patientswithankylosingspondylİtis, osteoporosisinternationalVolume: 22 Supplement: 1 Pages: 152-153 Published: MAR 2011.

B30.Senel K, Baykal T, Alp F, Seferoglu B, Uğur M. Serum 25-hydroxyvitamin d concentratıonsmpremenopausalwomenwıthfıbromyalgıa. osteoporosısmteraatıonalVolume: 22 Supplement: 1 Pages: 144-145 Published: MAR 2011.

B31.Şenel K, Alp F, Baykal T, Erdal A, Uğur M.OsîeomalaciapresentingwithbilaterallysacroiIeitis, osteoporosİsintematİonalVolume: 22 Supplement: 1 Pages: 137-138 Published: MAR 2011.

B32.Baykal T, Şenel K, Alp F, Erdal A, Uğur M. Is there an associationbetween serum 25-hydroxy vitamin d concentrationsanddiseaseactivity İn rheumatoidarthritis?,RheumatologyVolume: 50 Supplement: 2 Pages: İİ9-İİ9 Published: FEB 2011.

B33.Kazim Şenel,TubaBaykaI,FatihBaygutalp,AhmetKiziltunç,MahirUğur.Elevatedlevels of vascularendothelİalgrowthfactor in patientswithactiveankylosİngspondylitis. Excellence in Rheumatologyİstanbul TURKEY, 17-19 February 2011 ,Rheumatology Vol(50) suppl 2,sll

B34.Kazım Şenel, Tuba Baykal, Fatih Baygutalp, Buminhan Seferoğlu, Akm Erdal, Mahir Uğur. Komplex Bölgesel Ağrı Sendromlu Hastalarda 25-Hidroksivitamin D Düzeyleri, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi Nisan 2011,Özel sayıl,cilt:57,s!88.

B35.Kazım Şenel,OrhanKarsan,TubaBaykal,MahirUğur,AkınErdal,AhmetKızıltunç.Kompleks bölgesel ağrı sendromlu hastalarda antioksidan profili. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi Nisan 2011,özel sayıl,cilt:57,sl79.

B36.K. Şenel,T.Baykal, S. Cağlar

Okur,A.Kızıltunc,M.Uğur,Circulatingvascularendothekıalgrowthfactor(VEGF) concentratİons in patientswithpostmenapausalosteoporosis:Correlationbetween VEGF levels,and bone mineral density,OsteoporosInt (2010) 21(suppll)S25-S388,S299.

B37.T.BaykaI,K.Şenel,B.Seferoglu,A.KızıItunc,M.Ugur,Oxidatİve stressandrelationto bone mineral density in postmenapausalosteoporosıs, Osteoporoslnt (2010) 21 (suppl 1)S25-S388,S299.

B38.Tuba Baykal,DursunKaya,KazımjŞenel.Thecomparison of theeffects of Iocalcorticosteroidinjectionsapplİedwithphysİcaltherapyandonlyphysicaltherapymodalities on hemiplegicshoulderpaiıı.BuropeanJournal Of PhysicalandRehabilitationMedicine Vol.46 June 2010(suppl l):2,sl97.

B39.Şenel K, Baykal T, Melikoglu MA, Erdal A, Karatay S, Karakoc A, Uğur M. Serum melatonin levels in ankylosingspondilitis: correlationwithdiseaseactivity. AnnualEuropeanCongress of RheumatologyEuiar 2009 Copenhagen,Denmark,10-13 June 2009

B40.Kazım Şenel,TubaBaykal,Meltem Alkan Melikoğlu,AkınErdal,SalihaKaratay,Hamit Hakan A İp, MahirUğur. Melatonin serum levels İn rheumatoidarthritİs ,5.World Congress of the International Society of PhysicalandRehabilİtatİon Medicine,Junel3-17,2009 İstanbul,TURKEY (AbstractBook) s 5 2 8

B41.Kazım Şenel,Meltem Alkan

MeIikoğlu,TubaBaykaI,FilizAlp,AkmErdal,MahirUğur,Microscopicpolyangiitishistopathologicallyco nfİrmedbybiopsyfromlungandrheumatoidarthritis;acasereport. 5.World Congress of the International Society of PhysicalandRehabilİtatİon Medicine.Junel3-17,2009 İstanbul,TURKEY (AbstractB ook)s5 3 0

B42.Kazım Şenel,Meltem Alkan

Melikoğlu,TubaBaykal,MehmetMelikoğlu,AkmErdal,MahirUğur,Protractedfebrilemyalgiasyndrome in familialmediterraneanfever. 5.World Congress of the International Society of PhysicalandRehabilİtatİon Medic ine,June 13-17,2009 Istan bul,TURKEY (AbstractBook)s542

D.ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Dl.Kazım ŞENEL,Tuba BAYKAL. Vitamin D:Kas Dokusu ve Düşme, Türkiye klinkleri J Pediatr Sci 2012;8(2),143-147.

D2.Kazım Şenel, BuminhanSEFEROGLU ,Tuba BAYKAL. Osteoporozun Klinik Özellikleri,Türkiye Klinikleri J PM&R-Special Topics 2012;5(3),24-28.

D3.Sibel Çağlar Okur, Tuba Baykal, Mahir Uğur, Kazım Şenel. SerebalPalsili bir hastada Botilînum Toksin A Uygulaması Sonrası Kalıcı Alçılamaya Bağlı Oluşan Alçı Nekrozu. Lokomotor 2012 Haziran Sayı:50;37-40.

D4.Kazım Şenel,BuminhanSeferoğlu,TubaBaykal,MahirUğur.lschemicstroke in a youngwomanduetoheterozygous C677Tmutation of the MTHFR gene:Casereport.Romato! Tıp Rehab 2012;23(4):91-93

D5.Şenel K, Baykal T. AnkilozanSpondilitte Biyolojik Olmayan Medikal Tedavi. Türkiye Klinikleri J ImmunolRheumatol-Special Topics 2011 ;4( 1):55-60.

D6.Kazım Şenel, Tuba Baykal, FatıhBaygutalp, Meltem Alkan Melikoğlu, Ahmet Kızlıtunç, Mahir Uğur. Aktif ankilozanSpondilitlİ Hastalarda Artmış VaskülerEndotelyalGrowth Faktör Düzeyleri. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi,cilt:22,sayı:2Hazİran 2011,s33-36.