Üç Kartal Sağlık Hizmetleri İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

2018 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı

 

Üç Kartal Sağlık Hizmetleri İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin 2018 mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, 13.03.2020 günü saat 11:30’ da,  Sanayi Mahallesi, 3207 Sokak, No:8-10, Kat:3, Merkez, Isparta  adresinde  yapılmasına karar verilmiş olup, toplantı gündemi aşağıdaki biçimdedir. Toplantıya asaleten iştirak edemeyecek olan hissedarlarımız aşağıda yazılı vekâletnameye uygun biçimde düzenleyecekleri vekâletname uyarınca kendilerini vekil ile toplantıda temsil ettirebileceklerdir.

 

Üç Kartal Sağlık Hizmetleri İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

13 Mart 2020 Günlü  2018 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

 

1.  Açılış ve oy sayımı, 

2. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ve oy sayım memurundan oluşan Toplantı Başkanlık Divanının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalaması konusunda Toplantı Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3.  Yönetim Kurulu 2018 mali yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

4.  2018 mali yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5.  Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,

6.  Yeni Yönetim Kurulu Üyeliği seçimi, görev süresi ve huzur hakkı /ücret miktarının belirlenmesi,

7. Kârın kullanım şekli, dağıtılıp dağıtılmayacağı, dağıtım halinde dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları hakkında karar verilmesi,

8. Şirket faaliyet merkezinin “Remzi Oğuz Arık Mahallesi, Bestekar Caddesi, No: 82/4, Çankaya Ankara” adresinden,  “Sanayi Mahallesi, 3208 Altın Sokak, No:4, Merkez, Isparta”  adresine nakline, bu nedenle  Şirket Ana Sözleşmesi’nin 4. Maddesinin aşağıda  Yeni Şekli yazılı olduğu biçimde tadil edilmesinin müzakere edilmesi ve ortakların oylarına sunulmasına,

 

YENİ ŞEKLİ

“ŞİRKET MERKEZİ VE ŞUBELERİ

MADDE 4

Şirketin Merkezi Isparta’dır. Adresi Sanayi Mahallesi, 3208 Altın Sokak, No:4, Merkez, Isparta’dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içi ve yurt dışında şubeler açabilir.“

 

9.  Dilek ve temenniler, kapanış.

 

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Üç Kartal Sağlık Hizmetleri İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin  13.03.2020 günü saat 11:30’ da  Sanayi Mahallesi, 3207 Sokak, No:8-10, Kat:3, Merkez, Isparta  adresinde yapılacak olan 2018 mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerini müzakere etmeye, beni tam salahiyetle  temsile,  oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın ........................................................ ’yı vekil tayin ettim.

 

Vekalet Veren Ortağın

Adı  Soyadı                                   :

Sahibi Olduğu Pay Adedi           :

Sahibi Olduğu Nominal Değeri :

Sahibi Olduğu Payın Nev’i         :

 

 

 Üç Kartal Sağlık Hizmetleri İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

 

Üç Kartal Sağlık Hizmetleri İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İlanı

 

Şirket Yönetim Kurulu’nun 03.02.2020 tarihli ve 2020/01 Karar Sayılı kararı üzerine;  Ankara Ticaret Sicil Memurluğu’ na  312491 Sicil numarası ile tescilli Üç Kartal Sağlık Hizmetleri İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin 26 Ekim 2019 tarihinde yapılan 2017 mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında TTK 420. Maddesi uyarınca görüşülmesi ertelenen gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması amacıyla Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, 13.03.2020 günü saat 10:00’ da Sanayi Mahallesi, 3207 Sokak, No:8-10, Kat:3, Merkez, Isparta  adresinde yapılmasına  karar verilmiş olup, toplantı gündemi aşağıdaki biçimdedir. Toplantıya asaleten iştirak edemeyecek olan hissedarlarımızın aşağıda yazılı vekâletnameye uygun biçimde düzenleyecekleri vekâletname uyarınca kendilerini vekil ile toplantıda temsil ettirebileceklerdir.

 

Üç Kartal Sağlık Hizmetleri İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

26 Ekim 2019 Tarihinde Yapılan 2017 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında,

 TTK 420. Maddesi Gereğince Ertelenen Gündem Maddelerinin Görüşüleceği 

13 Mart 2020 Günlü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi

 

1.  Açılış ve oy sayımı 

2. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ve oy sayım memurundan oluşan Toplantı Başkanlık Divanının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalaması konusunda Toplantı Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3.  2017 mali yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

4.  Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,

5. Kârın kullanım şekli, dağıtılıp / dağıtılmayacağı, dağıtım halinde dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının görüşülerek karara bağlanması,

6.  Dilek ve temenniler, kapanış.

 

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

 

Üç Kartal Sağlık Hizmetleri İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin  26 Ekim 2019 tarihinde yapılan 2017 mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında TTK 420. Maddesi uyarınca görüşülmesi ertelenen gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması amacıyla 13.03.2020 günü saat 10:00’ da  Sanayi Mahallesi, 3207 Sokak, No:8-10, Kat:3, Merkez, Isparta  adresinde yapılacak olan  Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında  gündem maddelerini müzakere etmeye, beni tam salahiyetle  temsile,  oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın ........................................................ ’yı vekil tayin ettim.

 

Vekalet Veren Ortağın

Adı  Soyadı                                   :

Sahibi Olduğu Pay Adedi           :

Sahibi Olduğu Nominal Değeri :

Sahibi Olduğu Payın Nev’i         :

 

 

 Üç Kartal Sağlık Hizmetleri İnşaat Turizm  Sanayi ve Ticaret A.Ş.